Kurkistus SUPLI:n toimintaan

Olin syksyllä harjoittelussa Suomen Uusperheiden Liitossa. Opiskelen sosionomiksi Turun ammattikorkeakoulussa, ja tämä harjoitteluni SUPLI:ssa oli teemaltaan hallinnollinen.

Harjoittelukokemus on ollut antoisa – eikä vähiten SUPLIssa työskentelevien rautaisten, mutta hyvin humaanien ammattilaisten vuoksi. SUPLI:n työtapa on tiimihenkinen ja ketterä, ennakkoluuloton ja avarakatseinen, ja koin heti oloni kotoisaksi. Harjoitteluni myötä olen saanut syvyyttä aiempaan tietooni uusperheistä. Olen saanut olla mukana monenlaisissa tilaisuuksissa, kuten liiton vuosikokouksessa, RAY:n seurannan ja arvioinnin koulutuspäivässä sekä uusperheneuvojien kehityshankkeiden esittelytilaisuudessa.

Tein suuren oivalluksen harjoitteluni aikana: ymmärsin koulutuksen merkityksen yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja edunvalvontatyössä entistä laajemmin. Helposti sitä ajattelee, että yhteiskunnallinen vaikuttaminen on medianäkyvyyttä ja barrikadeille nousemista, mutta SUPLI:ssa ymmärsin, miten suuri merkitys tiedon jakamisella, ammattilaisten kouluttamisella ja pitkäjänteisellä verkostotyöllä on. Oli erityisen hienoa päästä mukaan koulutuksensa päättävien uusien uusperheneuvojien valmistumistilaisuuteen, jossa he esittelivät moninaiset, suurella innolla ja ammattitaidolla tekemänsä kehittämishankkeet. Oli vaikuttavaa nähdä se innostus ja koulutuksesta saatu tietotaito, jonka nämä ammattilaiset tulisivat viemään osaksi omia työympäristöjään ja asiakaskuntiaan.

Harjoitteluni SUPLI:ssa lisäsi myös ymmärrystäni järjestötyöstä, ja koska harjoittelujaksoni käsitteli nimenomaan sosiaalipalveluiden organisointia ja johtamista, tuli järjestötyötä tarkastelua juuri johtamisen näkökulmasta. Toiminnanjohtaja Larkela kuvailee itse omaa johtajuuttaan tiimin vetämiseksi, jossa hänen asemansa on oleellinen vastuunkantajana ja järkkymättömänä taustatukena. Hänen johtamistyylinsä muistuttaa lähinnä kumppanuusjohtajuutta, jossa olennaista on osallistuminen, läpinäkyvyys, tavoitteellisuus, monimuotoisuus ja vastuunkanto. Talentian nettisivuilla esitetään teesi johtajuudesta: ”Johtaminen sijaitsee ihmisten välisissä suhteissa. Johtaminen ei ole henkilön ominaisuus, vaan työyhteisön jäsenten vuorovaikutuksen tulos.”  Tässä hengessä SUPLI:ssa toimitaan: yhdessä, vuorovaikutuksessa ja jokaisen vahvuuksista hyötyen. Uusperheasia on Suomessa hyvissä käsissä!

– Anna

Anna Antikainen
Anna Antikainen

Anna Antikainen on kolmannen vuoden sosionomiopiskelija (Turun AMK).

Tunnelmia Lappeenrannan Uusperheneuvojakoulutuksen päätösjaksolta

Lappeenrannan Uusperheneuvojakoulutuksen päätösjakso on käynnissä. Koulutus alkoi Piiluvan leirikeskuksessa elokuussa 2014, ja nyt on aika päättää ryhmäprosessi.

Viimeisellä lähijaksolla opiskelijat ovat esittäneet omat kehittämishankkeensa luovasti pienryhmissä. Näiden kahden päivän aikana on kuultu musiikkia, nähty näytelmiä sekä käyty läpi monenlaisia toiminnallisia menetelmiä lukuisia keskustelutehtäviä unohtamatta.

Ryhmä on opiskellut yhdessä 10 kuukautta, joten tunnelma on myös erittäin haikea. Sekä meille suplilaisille että opiskelijoille.

Koulutus oli ensimmäinen Turun ulkopuolella toteutettu Uusperheneuvojakoulutus ja Suplille ainutlaatuinen tilaisuus solmia kontakteja Itä-Suomen toimijoihin. Olemme tavoittaneetkin ammattilaisia läpi koko Itä-Suomen, ja huomisessa päätösjuhlassa valmistuukin 21 uutta uusperheneuvojaa kattamaan aluetta.

Kiitos ryhmä, että olemme saaneet tehdä töitä kanssanne.

Lopuksi vielä muutama palaute ryhmän opiskelijoilta koulutukseen liittyen:

”Lähdin koulutukseen itseäni kehittämään ja sen myötä auttamaan sekä tukemaan erilaisia perheitä ja niiden jäseniä. Olen saanut koulutukselta kaiken sen mitä toivoin ja vielä enemmän. Kaikkea sisäistämääni en edes tällä hetkellä saa työstettyä ulos ajatuksistani. Koen kasvaneeni ihmisenä ja ammattilaisena. Matka, jonka käynyt opintojen alusta tähän päivään, on ollut mielenkiintoinen ja tunteita herättävä. Tunteiden syvällisesti läpikäyminen on ajoittain ollut hyvin rankkaa, mutta keventänyt lopulta omaakin taakkaani. Lähtisin tälle matkalle uudelleen ja voin avoimesti suositella tätä koulutusta kaikille kiinnostuneille.”

******

”Olen varsin tietoinen siitä, että koulutuksesta saa juuri niin paljon kuin siihen sijoittaa. Sehän koskee elämän ilmiöitä ja tekemistä ylipäätään aikalailla yleispätevästi. Siksi olin varsin tyytyväinen koulutuksen annin lähtiessä viemään mukanaan. Kokemuksellinen tunne siitä että on jälleen saamassa itselleen ja omalle ammatilliselle tietotaidolle ja osaamiselleen merkittävää uutta, motivoi sinällään eniten.

Uusperheneuvojakoulutus tarjosi itselleni uutta ja paljon myös vanhan kertausta. Uusia näkökulmia löytyi paljon. Koulutuksen suurinta antia olivat uusiin ihmisiin tutustuminen ja kohtaaminen, koulutukseen sisältyneet toiminnallisen työskentelyt jaksot ja ennen kaikkea ne kaikki henkilökohtaiset ja ammatilliset pohdinnat, joita koulutus sai minussa liikkeelle.”

******

”Oivalluksen kuitenkin on, että vaikka uusperheillä on omat erityispiirteensä, jotka tulee auttamistyössä ottaa huomioon, on uusperheiden dynamiikka ylisukupolvisuuden näkökulmasta täsmälleen samansuuntaisia kuin minkä tahansa autettavan perheen kohdalla.

Ajattelen, että juuri tämän vuoksi auttajan on syytä ymmärtää, että vaikka uusperhe on omanlaisensa dynamiikan vuoksi enemmän kuin osiensa summa tulevat ihmiset uusperheisiin omien ylisukupolvisten taakkojensa kanssa. Onkin tärkeää nähdä, tehdä tietoiseksi ja oppia ymmärtämään, jotteivat perheenjäsenet toistaisi sitä mitä eivät muista.

Uusperheneuvojakoulutus vahvisti ajatusta siitä, että isä- ja äitipuolten äänen kuuleminen on oleellisen tärkeää uusperheen koossa pysymisen ja kaikkien perheenjäsenten hyvinvoinnin kannalta.”

Kirsi